مدیریت

مهندس امید مقدس

مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات


  •   سازمان مرکزی

  •  

  •   53534413 - 9861+

  • moghadas@kmsu.ac.ir