اعضای فناوری اطلاعات

آقای سهیل صائمی

کارشناس فناوری اطلاعات


  •   سازمان مرکزی

  •   53534413 - 9861+

آقای عقیل مطوری

کارشناس فناوری اطلاعات


  •   سازمان مرکزی

  •   53534413 - 9861+

آقای عزیز مشیری

کارشناس فناوری اطلاعات


  •   دانشکده اقتصاد و مدیریت

  •   53534400 - 061